Ticho.cz si právě čte: (5 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Lucie Jelínková

Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010

Valašské Meziříčí

Přijímací zkoušky a přijímací pohovory se budou konat dne 22. dubna 2009 v 8.30 hodin.

Maturitní obor 26-47-M/002 - Elektronické počítačové systémy
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16 studentů

Učební obor 26-51-H/001 - elektrikář (slaboproud)
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10 učňů

Učební obor 41-52-H/001 - zahradník, zahradnice
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10 učňů

Přijímací zkoušky pro maturitní obor EPS
Kritéria pro přijímání žáků

  1. Ukončené vzdělání na ZŠ.
  2. Žáci sluchově postižení a zdravotně znevýhodnění, k doplnění třídy dle vyhl. 73/2005 Sb., § 10, odst. 2.
  3. Bude přijat určitý počet uchazečů, kteří dosáhnou nejvyššího bodového ocenění.
  4. Nebude přijat uchazeč, který dosáhl z některé ze zkoušek nedostatečné ohodnocení.
  5. V případě rovných bodových výsledků bude přijat uchazeč s těžším zdravotním postižení
Průběh přijímací zkoušky:

  1. Uchazeči bude přidělen identifikační kód.
  2. Proběhnou písemné zkoušky z jednotlivých předmětů
  3. Proběhne ústní pohovor z Fyziky
  4. Provede se bodové ohodnocení jednotlivých předmětů, ke kterému se připočtou body za průměrný prospěch ze ZŠ ( devátá třída )

Bodové ohodnocení za průměrný prospěch ze ZŠ (devátá třída)
Průměrný prospěch Body
1,0 - 1,3       10
1,31 - 1,60       8 
1,61 - 2,0       6
2,1 - 2,5       3
2,6 a výše       0

Požadavky

Český jazyk
Přijímací zkouška má čtyři části (na vypracování všech částí má žák 60 minut):

  1. Jazykový test
  2. Pravopisné cvičení (pravopisné jevy: velká písmena, i/y ve vyjmenovaných slovech a koncovkách jmen a sloves, předložky a předpony s/z, bě, pě, vě, mě - bje, vje, mně, čárka ve větě jednoduché a souvětí). Test prověřující základní znalosti učiva ZŠ (mluvnice, skladba) s důrazem na tvoření slov a vět.
  3. Literární test - test prověřuje orientaci v historii české a světové literatury a povědomí o základních pojmech z teorie literatury (v rozsahu učiva ZŠ).
  4. Rozbor zadaného textu - žák si přečte text a zodpoví otázky, které prověří jeho schopnost pochopit obsah textu a dále s těmito informacemi pracovat.

Hodnocení:
Počet bodů Známka
40 - 36         výborný
35 - 30  chvalitebný
29 - 20         dobrý
19 - 12         dostatečný
11 - 0         nedostatečný

Matematika
Přijímací zkouška z matematiky se skládá z písemného tesku, na který má žák 60 minut. Při zkoušce mohou žáci používat kalkulátory. Žáci si přinesou: psací potřeby, rýsovací potřeby, kalkulátor. Obsahuje otevřené úlohy z těchto okruhů:

    * početní výkony s celými a desetinnými čísly
    * početní výkony se zlomky
    * převod jednotek
    * výrazy s mocninami
    * úprava algebraických a lomených výrazů
    * řešení lineárních rovnic
    * obvody a obsahy rovinných útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
    * objemy těles (krychle, kvádr, válec)
    * řešení pravoúhlého trojúhelníku
    * konstrukce trojúhelníku

Hodnocení
Počet bodů Známka
40 - 36         výborný
35 - 30  chvalitebný
29 - 20         dobrý
19 - 12         dostatečný
11 - 0         nedostatečný

Fyzika
Přijímací řízení z fyziky bude probíhat formou ústního pohovoru. Pohovor bude zaměřen na znalosti ze základní školy, zejména na oblast elektřiny a magnetizmu. Odpovědi na tématické okruhy 1 až 4 se budou hodnotit přidělením bodů (max. počet získaných bodů je 10).

Tématické okruhy:

  1. Fyzikální veličiny, fyzikální jednotky
      Základní jednotky soustavy SI, rozměry fyzikálních veličin, převody jednotek.
  2. Mechanika
      Kinematika, dynamika, mechanické vlastnosti kapalin, mechanické vlastnosti plynů, mechanická práce a energie.
  3. Termika a molekulová fyzika
      Teplota a roztažnost, teplo, tepelné motory.
  4. Elektřina a magnetismus
      Elektrický náboj a pole, kondenzátory, elektrický obvod, Ohmův zákon, elektrický proud v látkách, magnetické pole, střídavý proud.

Kromě základních znalostí z fyziky bude úkolem ústního pohovoru prověřit komunikační schopnosti uchazeče.

Přijímací pohovory pro učební obor Elektrikář (slaboproud)
Kritéria pro přijímání uchazečů

  1. Uchazeči sluchově postižení.
  2. Uchazeči zdravotně znevýhodněni se ZPS.
  3. Stupeň postižení a doporučení lékaře.
  4. Úroveň prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ.
  5. Dosažené výsledky pohovoru a doporučení přijímací komise.
  6. V případě rovných výsledků rozhoduje zdravotní stav uchazeče.

Požadavky
Přijímací pohovory budou probíhat formou ústního pohovoru, ve kterém studenti prokáží zájem o obor i základní znalosti z předmětů:

Český jazyk a literatura
  1. Vyprávění o osobě, o rodině, životopis, rodiče, sourozenci, záliby, zájem o obor.
  2. Literární díla nejznámějších autorů - B. Němcová, K. Čapek, A. Jirásek, J. Neruda, K.J. Erben, K. H. Borovský
  3. Pojmy, významy slov

Matematika
  1. Přímá a nepřímá úměra
  2. Mnohočleny
  3. Lomené výrazy
  4. Lineární rovnice
  5. Konstrukční úlohy
  6. Obvody a obsahy plošných útvarů
  7. Povrchy a objemy těles
  8. Úlohy z běžného života

Fyzika
  1. Fyzikální veličiny a jednotky
  2. Magnetismus (jeho projevy, využití, elektromagnet)
  3. Elektřina (el. proud, el. napětí, el. odpor, Ohmův zákon)

Přijímací pohovory pro učební obor - zahradník, zahradnice
Kritéria pro přijímání žáků

  1. Uchazeči sluchově postižení.
  2. Uchazeči zdravotně znevýhodněni se ZPS.
  3. Stupeň postižení a doporučení lékaře.
  4. Úroveň prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ.
  5. Dosažené výsledky pohovoru a doporučení přijímací komise.
  6. V případě rovných výsledků rozhoduje zdravotní stav uchazeče.

Požadavky

Přijímací pohovory budou probíhat formou ústního pohovoru, ve kterém studenti prokáží zájem o obor i základní znalosti z předmětů:

  1. Zájem o zvolený obor
      Zájem o přírodu, vliv rodiny, proč si uchazeč obor vybral.
  2. Základní vědomosti
      Matematika - základní početní výkony, jednotky délky a obsahu, desetinná čísla.
  3. Odborné znalosti
      Přírodopis - názvy rostlin, květin, stromů, části rostlin, plodů.


Lucie Jelínková
 1.3.2009 19:57
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010Valašské Meziříčí
Přijímací zkoušky a přijímací pohovory se budou konat dne 22. dubna 2009 v 8.30 hodin.

Maturitní obor 26-47-M/002 - Elektronické počítačové systémy
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 16 studentů

Učební obor 26-51-H/001 - elektrikář (slaboproud)
1.3.2009, Lucie Jelínková ...další info
Pozvánka na zajímavou tlumočenou přednáškuKosmonautika převážně nevážně
Krajská knihovna Karlovy Vary zve všechny zájemce - též neslyšící - na zajímavou přednášku v rámci Roku astronomie s názvem "Kosmonautika převážně nevážně", která se koná dne 27. 2. 2009 v sále krajské knihovny v K. Varech - Dvorech od 17 hodin.

přednáší: Milan Halousek.  Přednáš
26.2.2009, Kožíšková Michaela ...další info
Přijímacího řízení pro školní rok 2009/10Brno
Kritéria přijímacího řízení do I. ročníku pro školní rok 2009/10

  1. Ředitel školy rozhodl, že pro školní rok 2009/10 se v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 60, odst. 3 přijímací zkoušky do níže uvedených oborů vzdělání nekonají.
  2. Náležitosti přihláš
26.2.2009, Lucie Jelínková ...další info
Přijímací řízení pro školní rok 2009/2010Hradec Králové
Obor vzdělání: 75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Počet přijímaných uchazečů: 10

Uchazeči jsou přijímáni bez přijímací zkoušky, na základě výsledků dosažených v základní škole.

Kritéria pro přijetí:

    * slucho
23.2.2009, Lucie Jelínková ...další info
Pozvání na tlumočenou přednáškuMeteorologie na počátku 21. století
Krajská knihovna Karlovy Vary zve všechny zájemce - též neslyšící - na zajímavou přednášku v rámci Roku astronomie s názvem "Meteorologie na počátku 21. století", která se koná dne 20. 2. 2009 v sále krajské knihovny v K. Varech - Dvorech od 17 hodin.

přednáší: RNDr. Martin Setvák CS
18.2.2009, Kožíšková Michaela ...další info
Maškaráda21.2.2009
MAŠKARÁDA
Koná se v sobotu 21.února 2009 ve 14.00 hodin
V klubovně PUN, Tomanova ul. 3., Plzeň
17.2.2009, Lucie Jelínková ...další info
Kurzy IT pro neslyšící
Chcete se naučit psát dopisy, tvořit tabulky a prezentace? Přihlašte se na kurz IT pro neslyšící - MS Office, který pořádá Jazykové centrum Ulita.
Kurz je určen všem neslyšícím a nedoslýchavým zájemcům, kteří se chtějí naučit lépe pracovat s PC.
Kdy? 10. března až 26.června 2009, v úte
16.2.2009, Jazykové centrum Ulita (1 příspěvek v diskusi) ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.