Ticho.cz si právě čte: (28 návštěvníků)
   Na "Ticho.cz" najdete: 1381 znaků!!2805 diskusních příspěvků!!1666 novinek!!636 odborných článků!!173 fotek 
Odborný článek / Téma: O školství / Autor: Saša Zvonek

Sluchově postižení pedagogové v zahraničí 3

Ve Švédsku, Finsku, v  zemích, kde je již delší dobu intenzívně prosazována bilingvální metoda vzdělávání, je ve školství značné procento sluchově postižených pedagogů. Sama filozofie této metody to vyžaduje.

Pokud máme analyzovat situaci v  České republice, je dobré se zmínit o tom, jaká je nyní situace v  zahraničí. Kolik sluchově posti?ených pedagogů, asistentů atd. tam ve speciálním ?kolství pracuje, jak jsou chápáni a jaké je jejich postavení. Musím říci, ?e Česká republika není v  tomto ohledu zdaleka vepředu, ?e se u nás postavení sluchově posti?eného pedagoga ve ?kolách pro sluchově posti?ené děti teprve utváří. 

Bylo obtí?ené zjistit, jaká je nyní situace mezi sluchově posti?enými učiteli v  zahraničí. Abychom mohli zjistit přesněj?í číslo, bylo by nutné provést výzkum v  zahraničí, ale tam a? rozsah této práce nesahá. Není ov?em pochyb o tom,          ?e na řadě ?kol v  zahraničí pracují, jak dosvědčují četné články, nebo dokonce oni osobně, coby předná?ející na nejrůzněj?ích seminářích, které se u nás v  posledních letech konaly. Mluvil jsem také osobně s  několika sluchově posti?enými z  Anglie      a Francie, ti se zmínili o tom, ?e na ?kolách, které nav?těvovali, byli sluchově posti?ení učitelé nebo vychovatelé. Stejně tak na Slovensku, v Litvě a Estonsku. Bohu?el se mi nepodařilo, a? na výjimky, získat přesněj?í čísla.

Jednou z  těch výjimek je zmínka o situaci v Anglii: ?VELKÁ BRITÁNIE. Před      20 lety bylo nemyslitelné, aby se učitelem stal někdo od narození nesly?ící. Podle Britské asociace učitelů nesly?ících se tato situace změnila, i kdy? je?tě není ideální. V  r. 1989 bylo u? 1705 kvalifikovaných nesly?ících učitelů, co? představuje čtyři procenta v?ech pedagogů. Jde vět?inou o učitele na základních ?kolách,                  na středních a vysokých jich bylo jen 89? (Gong 5/1992, s. 105).

Důle?ité je vědět, jak bylo naznačeno, ?e se nemusí jednat pouze o základní ?kolství. Někteří sluchově posti?ení pracují na univerzitách, a to nejenom                na Gallaudetově, kde je to úplnou samozřejmostí, ale také i ve Finsku a jinde. Na ji? několikrát zmíněné Gallaudetově univerzitě pracovalo v  roce 1995 z  celého sboru celkem 35% sluchově posti?ených profesorů, docentů, odborných asistentů a 38 % odborných zaměstnanců. Navíc jejich počet narůstá (Hrubý 1997, s. 60). Také na univerzitě v  Prestonu ve Velké Británii pracují nesly?ící učitelé (Gong 6/1999, s.150) a stejně tak na dal?í ?kole v  Anglii, ?na Univerzitách v  Bristolu, Wolverhamptonu        a Durhamu vyučují nesly?ící znakový jazyk, historii a kulturu nesly?ících? (Unie 6/1997, s. 25, více v  Unii 7/1997 na s. 25).
    Nesly?ící učitel pracuje také na londýnské Oak lodge school (Unie 4/1993, s. 7). Ve ?kole pro nesly?ící děti v  Bristolu pracuje nesly?ící učitelka, která má také nesly?ící rodiče (Gong 3/1992, s. 58).
    ?V  Kalifornii existují různé formy vzdělávání sluchově posti?ených. Ve dvou státních ?kolách pro nesly?ící s  internátem se vyučuje bilingválně. V  těchto ?kolách vyučují sly?ící i nesly?ící učitelé? (Gong 1/1998, s. 7).
Ve ?védsku, Finsku, v  zemích, kde je ji? del?í dobu intenzívně prosazována bilingvální metoda vzdělávání,              je ve ?kolství značné procento sluchově posti?ených pedagogů. Sama filozofie této metody to vy?aduje. Například ?na ?kole Albertin Koulu v  Helsinkách (pozn. pro srovnání dle dostupných materiálů: ?kola má celkem 73 dětí, z  toho je 53 nesly?ících, 10 nedoslýchavých, a 10 dětí má krom sluchové vady je?tě dal?í vadu nebo poruchu)  pracuje krom ředitele a personálu zaji??ujícího chod ?koly                (tj. údr?bářů, kuchařek, ?) 13 třídních učitelů (z toho 3 ? 4 nesly?ící), 1 speciální pedagog pro individuální práci s  dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení    a 14 asistentů, vět?inou nesly?ících. Krom toho na ?kole působí čtyři soukromí řečoví terapeuti? (Markku Lepojarvi, ředitel ?koly Alebertin Koulu, In: Seminář k  bilingválnímu vzdělávání ve Finsku, Praha 1998). Nebo ?na Stockholmské univerzitě pracuje od roku 1987 nesly?ící profesorka Kristina Svartholmová,


Saša Zvonek
 15.11.2001 11:02
Diskuse ke článku:


 Nový příspěvek Nové příspěvky Vybrané příspěvky


  
Vyber autora:
Odborné články:
Vyber téma:
Hledej:
 


Přidat novinku 
Sluchově postižení pedagogové v zahraničí 3
Ve Švédsku, Finsku, v  zemích, kde je již delší dobu intenzívně prosazována bilingvální metoda vzdělávání, je ve školství značné procento sluchově postižených pedagogů. Sama filozofie této metody to vyžaduje.
15.11.2001, Saša Zvonek ...další info
vanoce
8.12. se kona v Beroune od 10.00 tradicni setkani...mozna prijde i Mikulas
15.11.2001, Zdenek ...další info
Historie sluchové neuroprotézy
....výsledky pokusů byly povzbudivé, a tak r. 1980 existovalo na světě již několik pracovišť, která se vydala na cestu vývoje moderního kochleárního implantátu......
14.11.2001, Michal Holub ...další info
Srbsko - lezení u Berounky
...největší zážitek z lezení je, když jste nahoře a vidíte něco co odjinud není vidět a tak kdo nevyleze, ten také neuvidí.
12.11.2001, Tomáš Jelínek ...další info
Sluchově postižení pedagogové v zahraničí 2
Carl Oscar Malm (1826 - 1863) - ač sám neslyšící, založil v  roce 1846 první ústav pro neslyšící ve Finsku. Chodil do školy ve Stockholmu, kde se naučil švédsky a finsky, perfektně německy a anglicky a slušně se vyjadřoval i písemně.......
9.11.2001, Saša Zvonek ...další info
Onemocnění sluchu
V České republice byla v posledních pěti letech kochleární neuroprotéza implantována více než 80 pacientům, a to na Otolaryngologické klinice 1. Lékařské fakulty UK v Praze......
6.11.2001, Michal Holub ...další info
Rozhovor s Luckou nejen o Bořni a skalách.
....Lucka je z Brna, neslyší od narození, pracuje již 6 rokem jako učitelka ve Speciální mateřské škole pro sluchově postižené děti v Brně.
4.11.2001, Saša Zvonek ...další info

<<<   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   >>>  
Copyright (c) 2001-2006 NetPro systems, s.r.o.   All rights reserved.